Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Alle aanbiedingen gedaan door HET LAMPJE BV geschieden zonder verbintenis en dienen slechts als inlichting. Behoudens andersluidende vermelding is de geldigheid van onze offertes, zowel wat betreft de prijs als de data beperkt tot 8 dagen vanaf de datum van verzending. De prijzen en data worden pas definitief bij het rechtsgeldig sluiten van de overeenkomst.
 1. De bestellingen, reserveringen van toegangstickets of inschrijvingsformulieren worden slechts definitief bindend na uitdrukkelijke bevestiging door HET LAMPJE BV. Bestellingen, reserveringen van toegangstickets of inschrijvingsformulieren kunnen niet gewijzigd of vernietigd worden zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van HET LAMPJE BV. Zowel een inschrijvingsformulier als een bevestigingsmail geldt als verbintenis / overeenkomst / contract.
 1. Alle aangeduide gegevens in onze catalogussen, folders, brochures, websites en tarieven, zijn steeds voor wijziging vatbaar.
 1. De opleidingen, adviezen en onderzoeken van HET LAMPJE BV zijn gericht op het verbeteren en ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen met autisme of een vermoeden van autisme en de omgeving.
 1. De levering van de diensten en eventuele goederen geschiedt op de afgesproken plaats. Behoudens andere schikkingen zullen de diensten en goederen worden beschouwd als zijnde goedgekeurd en aanvaard bij levering. Bezwaren of betwistingen aangaande de factuur, de diensten of de goederen, worden niet meer aanvaard vanaf de 9e dag volgend op de datum van de levering.
 1. Indien de levering, door bijvoorbeeld overmacht, niet tijdig kan geschieden, is HET LAMPJE BV tot geen enkele schadevergoeding nopens de cliënt gebonden.
 1. De facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Geen enkele klacht of geschil laat de staking van betaling toe. Ingeval van laattijdige betaling wordt er automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 1,2% per maand, te tellen vanaf de vervaldag en is er eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%, met een minimumbedrag van 150 EURO. Na inschrijving zijn de kosten verschuldigd en stuurt HET LAMPJE BV de cliënt een factuur. Indien schriftelijk betalingsvoorwaarden zijn afgesproken, dan krijgen deze prioriteit op de algemene voorwaarden.
 1. Een “open” seminar / sessie / cursus / training / program(ma) gaat alleen door op voorwaarde dat het minimum aantal deelnemers zijn ingeschreven. Wordt een “open” seminar / sessie / cursus / training / program(ma) geschrapt wegens een tekort deelnemers, dan kan de cliënt eenzelfde “open” seminarie / sessie / cursus / training / program(ma) op een andere datum en/of plaats volgen, of wordt het inschrijvingsgeld integraal door HET LAMPJE BV terugbetaald.
 1. Indien een besteld(e) seminar / sessie / cursus / training / program(ma) of advies(-traject) door de cliënt wordt geannuleerd, blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd ten titel van annulatiekosten. Bij annulatie binnen de 30 dagen voor de aanvang van een seminar / sessie / cursus / training / program(ma) of advies(-traject), blijft het volledig bedrag verschuldigd.
 1. De vermelde prijs vergoedt voor de helft ervan de door HET LAMPJE BV geleverde “prestaties” m.b.t. het verstrekken van de seminaries en het ter beschikking stellen van het bijhorende cursusmateriaal en voor de andere helft de concessie van auteursrechten m.b.t. de seminaries en het bijhorende cursusmateriaal.
 1. Niettegenstaande gelijk welke andere bepaling, behoudt HET LAMPJE BV zich alle intellectuele rechten voor op de door HET LAMPJE BV samengestelde syllabi, cursussen, studies en hun bijlagen. Het is cursisten of cliënten verboden opnamen (film en/of geluid) te maken van de lesgever(s) of trainer(s). Bij overtreding van dit verbod aanvaardt de cliënt dat hij/zij hiervoor een schadevergoeding (voor overtreding van de wetten op auteursrechten) zal betalen, waarvan de grootteorde zal bepaald worden in minnelijke schikking met een minimumbedrag van 1500 EURO of indien de minnelijke schikking meer dan 30 dagen na de start van de poging uitblijft, door de bevoegde rechtbank.
 1. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn bestelling, reservering van toegangsticket of inschrijvingsformulier akkoord met het feit dat op de seminars beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt – al dan niet met geluid-, dewelke door HET LAMPJE BV kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en kunnen verspreid worden via de websites van HET LAMPJE BV of via andere media. In geval geïndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht deze beelden te raadplegen en zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. Het geven van interviews door de inschrijver omtrent zijn ervaringen met het seminarie zal steeds worden beschouwd als impliciete instemming met de aanwending van de beelden voor voornoemde commerciële doeleinden.
 1. De ondertekenaar van een contract, overeenkomst, verbintenis met JONG SPIRITS INVEST BVBA, of een inschrijvingsformulier, formulier “reservering toegangsticket” of bestelling bij HET LAMPJE BV verklaart uitdrukkelijk gemachtigd te zijn om zijn / haar kantoor / bedrijf / vennootschap of de partij die hij/zij vertegenwoordigt, juridisch te kunnen binden als cliënt en partij, en neemt hiervoor zijn / haar verantwoordelijkheid. De cliënt / ondertekenaar verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en kan zich in geen geval beroepen op onwetendheid.
 1. Voor alle geschillen en betwistingen aangaande overeenkomsten met HET LAMPJE BV of in verband met de interpretatie van de algemene voorwaarden, wordt de bevoegde rechtsmacht naar keuze van HET LAMPJE BV bepaald door de zetel van HET LAMPJE BV of door de bevoegde rechtsmacht van de zetel van de schuldeiser of door de Rechtbanken van het arrondissement Leuven.
 1. HET LAMPJE BV en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 25 mei 2018 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is.

Wil je op de hoogte blijven?

Vul je e-mailadres in & ontvang alle nieuwtjes